Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Om lektorstjänster i skolan

Skrivet 18 Feb 2011


Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag

 

Min motion om införande av lektorat i Jönköpings kommun behandlades i fullmäktige 2009 12-17 och förklarades besvarad.

 

De två skolnämndernas yttrande innehöll följande sammanfattning och rekommendation:

 

Att ge gymnasiechefer och rektorer i uppdrag att utarbeta en strategiplan för inrättande av lektorat.

 

Att genom fortsatt samverkan med högskolan, särskilt HLK, bör skol- och barnomsorgsför-valtningen uppmana lärare och lärarstuderande till forskningsstudier så att fler når lektors-behörighet inom sina respektive ämnen.

 

Att för att öka andelen lärare med forskarutbildning inrättas lektorat för disputerade i pedagogik och närliggande ämnen inom alla årskurser.

 

Att utarbeta policy och regelverk för dessa nya lektorat rörande tjänstens innehåll, turord-ningskrets, lönesättning och dylikt.

 

Mats Green skrev i sitt kommunalrådsyttrande: ”Mot bakgrund av det ovanstående instämmer jag i gymnasienämndens och skol- och barnomsorgsnämndens yttrande över motionen som sammanfattningsvis innebär att Jönköpings kommun ska verka för fler lektorer liksom för att kontakterna mellan högskola och skola intensifieras så att forskning och forskningsresultat aktivt bidrar till ökad måluppfyllelse i kommunens skolor. Jag vill dock understryka att ut-ökningen av lektorstjänster sker successivt utifrån ett realistiskt tidsperspektiv”.

 

Svaret på motionen var således positivt. Vad har hänt sedan dess?

 

Har en strategiplan för inrättande av lektorat utarbetats?

Har policy och regelverk för detta utarbetats?

Har kontakterna mellan högskola och skola intensifierats?

Har lektorstjänster inrättats?

 

Jerry Hansson

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg