Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Resurser för rehabilitering i primärvården

Skrivet 7 Mar 2004


Under de senaste åren har flera kommuner i länet genomfört stora förändringar i vården av äldre och funktionshindrade. Detta har skett genom att minska platserna i särskilda boendeformer och omdefinierat dessa boenden till seniorboende eller eget boende.Därmed faller ansvaret för vård och rehabilitering på landstingets primärvård.

 

Redan före dessa förändringar var rehabiliteringsresurserna ojämnt fördelade i länet.Vid en inventering som gjordes under år 2000 framkom att Höglandets sjukvårdområde hade en betydligt mindre andel sjukgymnaster och arbetsterapeuter än andra delar av länet.  Sedan dess har Höglands kommunerna genomfört stora förändringar inom äldre- och handikappomsorgen som ställer än högre krav på primärvårdens resurser när det gäller rehabilitering.

 

Även Jönköpings kommun har genomfört och kommer att genomföra förändringar av boendeformer för äldre. Också här finns betydande skillnader i antalet arbetsterapeuter och sjukgymnaster mellan olika vårdcentraler.

 

I det handikappolitiska program som landstingsfullmäktige har ställt sig bakom står att: ”Habilitering och rehabilitering skall ges hög prioritet inom hälso- och sjukvården och tandvård samt vara en naturlig del i en fungerande vårdkedja”.

För en äldre person som vårdats på sjukhus efter t ex en höftfraktur eller en stroke är den fortsatta behandlingen och träningen livsviktig. Fortsätter inte rehabiliteringen utan avbrott efter utskrivningen från sjukhus riskerar all tidigare behandling och omvårdnad att omintetgöras!

 

Primärvårdsbaserad hemrehabilitering måste kunna ges i alla delar av länet och i alla kommuner för att landstinget skall leva upp till sitt ansvar. Bara i Jönköpings kommun minskar antalet platser i särskilda boenden med tvåhundra - det medför ett stort behov av ytterligare resurser i primärvården för att ge de äldre bästa möjliga rehabilitering!

 

Finns det någon handlingsplan för hur rehabiliteringen skall organiseras och förstärkas i länet?

 

Har landstingsledningen någon uppfattning om vilken utökning av resurser som krävs inom de paramedicinska yrkesgrupperna i primärvården för att kunna leva upp till sitt rehabiliteringsansvar?

 

Är landstingsledningen beredd att avsätta de resurser som krävs i alla delar av länet?

 

 

Inga Jonasson

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg