Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården.

Skrivet 27 Maj 2014


Landstingets uppgift är att ge en jämlik vård och vård på lika villkor för hela befolkningen. Men kvinnor från utomeuropeiska länder och deras barn kan inte sägas få lika säker vård som de som är födda i Sverige. Idag finns alltfler patienter med utländsk bakgrund i vården. Ett särskilt viktigt område att belysa är förlossningsvården. Undersökningar visar att kvinnor med ursprung utanför Europa har svårare förlossningar än kvinnor som är födda i Sverige. Utomeuropeiska kvinnors barn löper upp till fyra gånger större risk att dö vid förlossningen än barn födda av mödrar som är födda i Sverige. Det behövs åtgärder för att motverka dessa risker och erbjuda en lika säker vård till alla.

 

 

Ett samarbete mellan medicinsk och antropologisk expertis kan lösa komplexa kliniska frågeställningar inom dagens mångkulturella kvinnosjukvård. Det visar Pauline Binder, medicinsk antropolog, medicinska fakulteten, Uppsala universitet, i sin forskning. Pauline Binder har med hjälp av antropologisk forskningsansats kunnat studera kliniska problem på djupare sätt, än vad som är möjligt med enbart statistik. Varför just gravida somaliska kvinnor har en ökad komplikationsrisk även efter migration har varit utgångspunkten för hennes fältarbete. Varför uppstår missförstånd inom förlossningsvården t ex när somaliska kvinnor avböjer viktiga interventioner som akuta kejsarsnitt eller igångsättning av förlossningen?

 

Binder har sett att personal uppfattar detta som ett kulturbundet fenomen snarare än något som vården kan påverka. Kultur ses som privat angelägenhet vilket leder till vårdprogram inte utvecklas trots att det kan vara skadligt både för mor och barn att avböja, säger Pauline Binder, Avhandlingen visar att de somaliska kvinnornas rädsla ofta bottnar i tidigare erfarenhet från deras fattigare uppväxtland där kejsarsnitt förknippas med livshotande komplikationer. Mödradöd är en realitet för många av invandrarkvinnor vilket leder till ett annat risktänkande, i Somalia förknippas ofta kejsarsnitt med dödsfall. Deras beslut att undvika interventioner är mer rationellt än kulturellt grundade.

 

Tolk används inte alltid, ibland på löst grundade antaganden om att somaliska kvinnor enbart vill möta kvinnlig personal. Detta leder till frustration, och i slutändan till bristande förtroende och kommunikation mellan patient och sjukvård. Binders studie visar att somaliska kvinnor i första hand prioriterar kompetent och säker vård, precis som majoriteten av patienter, och hon anser att ett bättre användande av tolkar kan lösa mycket av de medicinska komplikationer som uppstår.

 

Binder visar också att föräldrarollerna ändras efter migration. Intervjuer med somaliska män visar hur de engagerar sig i större utsträckning i mödravårdskontrollerna på ett sätt som var helt otänkbart i Somalia. Beslutsfattandet i familjen delas i högre grad och man avstår tydligt från omskärelse av döttrar, ett exempel på hur djupt rotade traditioner snabbt kan ändras efter migration.

 

Alla pusselbitar behövs för att lösa komplexa kliniska frågeställningar i dagens mångkulturella kvinnosjukvård, säger Pauline Binder. Avhandlingen ingår i mångårigt tvärprofessionellt samarbete mellan docent Birgitta Essén, förlossningsläkare vid Akademiska sjukhuset och Sara Johnsdotter, professor i medicinsk antropologi vid Malmö högskola.

Vikten av att ta vara på kunskap från kvinnor med erfarenhet av barnafödande, en så kallad doula, är inte en ny tanke. Inte heller kunskapen om att en trygg förlossningsmiljö är viktig för föräldrarna.

 

Men möjligheten att använda sig av utlandsfödda kvinnor som doulor och kulturtolkar i vården har fått ny aktualitet. En doula är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen. I Region Västra Götaland har man drivit och utvärderat ett föregångsprojekt där kvinnor med modersmål på de stora utomeuropeiska invandrarspråken har utbildats till doulor för att hjälpa gravida kvinnor med samma kulturella och språkliga bakgrund. De fungerar som mycket mer än tolkar, de förmedlar hur den svenska förlossningsvården fungerar, de har utbildning i att ge stöd vid förlossning och de kan skapa en relation under graviditeten och behålla denna relation som stöd till familjen under spädbarnstiden.

 

Utvärderingen av projektet visar att den ökar vårdkvaliteten och möjliggör och underlättar att nå målet för den svenska sjukvårdpolitiken att en god hälsa och vård skall erbjudas hela befolkningen på lika villkor. Doulan avlastar barnmorskan genom sin närvaro i förlossningsrummet, stödjer mamman och överbryggar kommunikationssvårigheter. ”Doulaeffekten” är väldokumenterad och innebär att förlossningar där en stödperson närvarar hela tiden ger färre kejsarsnitt, mindre behov av bedövning och bättre förlossningsupplevelse. Möjlighet att använda doula gäller inte enbart vården av utlandsfödda utan även i andra fall där kommunikationen mellan mamman och barnmorskan kan vara komplicerad av andra orsaker.

 

 

Mot denna bakgrund föreslår vi landstingsfullmäktige besluta

 

att medarbetarna inom förlossningsvården får ta del av Binders med fleras forskning om orsakerna till skillnader i upplevelser kring förlossningar

 

att Landstinget erbjuder doulor som stöd i mödravård, förlossningsvård och spädbarnsvård

 

att Landstinget tar fram ett program frö att erbjuda kvinnor med utländsk bakgrund en god förståelse för den svenska förlossnings- och mödravården

att Landstinget utbildar flerspråkiga doulor.

 

 

Per-Olof Bladh    Mikael Ekvall    Inga Jonasson

Vänsterpartiets Landstingsgrupp

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg