Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Otillräcklig Stadsbyggnadsvision 2.0

Skrivet 9 Jun 2008


Vi delar till fullo de bärande idéerna i Stadsbyggnadsvision 2.0. Men, det finns skönhetsfläckar och brister, små som stora.

 

Vi är för en stad för alla och vikten av en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. Därför är vi starkt kritiska till de nyliberalt färgade inslagen i Grundläggande utgångspunkter,då dessa delvis står i strid med just de bärande idéerna.

 

Där talas om att attrahera ”kreativ arbetskraft”. Med detta menas ”smarta, kunniga och kreativa människor”. Det skrivs om ”talanger” Vilka är inte det? Det är en grumlig människosyn som implicit kommer till uttryck i en dylika begrepp och formuleringar? Vi anser, vilket är grundläggande för humanister och socialister, att människan till sin natur är smart, kunnig och kreativ. Någon däremot?

 

Att tala om den ”kreativa sektorn” innebär med automatik att andra sektorer inte är kreativa. Vilka? Den förr av vissa högerekonomer benämnda s k ”tärande sektorn”, d v s den offentliga sektorn, i motsats till den ”närande sektorn”!? Till på köpet skall vi ”vårda de kreativa”!

 

Sådana starkt profilerade tankegångar av högerkaraktär, med elitistiska stråk som knappast hör hemma i en demokratisk kontext, bör strykas ur en Stadsbyggnadsvision som skall byggas och utvecklas i konsensus.

 

Med exempel från bl a renässansens Florens förs idén om att ”jobs follows people” fram. Det är pinsamt om bristande historiskt sakkunskap och undermålig historisk analys finns i ett av kommunens viktigaste program. Att ”jobben följer människorna” ytterst enkel att falsifiera. Verkligheten talar ett annat språk än dylika plattityder. Delete!

 

Vi utgår från att ”hållbara kommunikationer” är sådana som utifrån dagens kunskaper kan bedömas vara miljömässigt och tekniskt hållbara åtminstone en generation framåt.

 

Dagens biltrafik är en stor post när det gäller klimatpåverkan. Det kommer att bli mycket dyrare att kompensera för ett kraftigt förändrat klimat än vad det är att förhindra klimatförändringen. Energitillgången påverkar också biltrafiken. Ökad efterfrågan driver upp priserna. Hållbara kommunikationer måste därför vara mycket energieffektiva; massbilismen kommer att vara en omöjlighet inom en ganska snar framtid. Detta är en viktig utgångspunkt när vi ska bygga hållbara kommunikationer.

 

Hur de som har möjlighet att välja färdsätt väljer, styrs av vilka förutsättningar samhället ger. Tillgång till och taxor för t ex kollektivtrafik och parkeringsplatser spelar stor roll. Åt vilket håll stadsbyggnadsvisionen vill styra är svårt att utläsa. Lägger man ihop allt som står skrivet så blir det ungefär: utbyggnad för alla färdsätt och så lite påverkansarbete så att människor ändå väljer att cykla eller åka buss. Det är ju också en slags styrning, men den är ineffektiv och innebär ett stort resursslöseri.

 

Riktlinjerna för den kommunikationsstrategi som ska tas fram måste skärpas. Ett huvudkrav måste vara att det som föreslås är hållbart enligt definitionen ovan. Det ska också vara ett helhetsgrepp som innefattar både arbets- och fritidsresande. Arbetsresande kräver stor kapacitet vissa tider på dygnet - till en del kan trycket spridas med flextider och t ex olika arbetstider för skolorna. Spårbunden trafik är energisnål och är lättare att få hög kapacitet på. Befintliga spår skall utnyttjas, men man bör också titta på möjligheten att få någon slags ringled som knyter ihop centrum med områdena söder och öster om Munksjön.

 

En snabb förbindelse mellan centrum och stationen för Götalandsbanan (oavsett var den hamnar) är nödvändig. Med snabba förbindelser in till centrum finns också möjligheter att ordna infartsparkeringar. Att gratis kunna ta buss eller spårvagn mellan de olika centrumdelarna ökar viljan att ställa bilen hemma eller på infartsparkeringen.

 

Taxor för kollektivtrafik (och parkeringsplatser) ingå i kommunikationsstrategin. Återigen handlar det om till vilka färdmedel man vill styra resandet.

 

Cykelåkandet ska naturligtvis främjas och det finns fortfarande en del luckor i cykelvägnätet, även i centrala delar. Att hitta sätt att separera cykel- och gångtrafik är viktigt på vissa sträckor där det nu är trångt om utrymme. Om cyklandet ökar krävs det mer utrymme för cykelparkering.

 

En helhjärtad och rejäl satsning på kollektivtrafiken och cykelåkande minskar behovet av utrymme för bilar. Bostäder istället för parkeringshus och fler gågator gör staden mycket mer levande än vad en tät biltrafik gör.

 

Stycka inte av Munksjön ännu en gång, inte ens med en cykel- och gångbro. Den fyller långt ifrån en funktion som står i proportion till kostnaderna och den skulle ta bort det sista av sjökänsla vad gäller Munksjön. Om man är riktigt konspiratorisk skulle man kunna tro att detta är en försöksballong som till sist visar sig bli ytterligare en bilbro…

 

JerryHansson

Thordis Samuelsson

Vänsterpartiet

 

9 juni 2008

Debattartikel på Jönköping Nus websida

13 juni 2008

Debattartikel i Folkbladet

17 juni 2008

Debattartikel i Jönköpings-Posten

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg