Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


Vårt ideologiska fundament är socialistiskt - dess början och slut är demokrati och befrielse

Skrivet 31 Maj 2000


"Vilken ideologi gäller för Jönköpings v-parti" lyder rubriken på JP:s ledare den 23 maj. Det enkla svaret på denna fråga är att vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Den som läst vårt partiprogram vet att vi också betecknar oss som ett feministiskt, grönt och internationalistiskt parti. Det "spelar alltså inte så stor roll" skriver JP pm denna positionsbestämning. För oss är denna av avgörande betydelse!

 

(v) är inte kommunistiskt; varken vad gäller politiskt ideologi eller program, organisation eller arbetsmetoder. Ett - för den historiskt och filosofiskt bevandrade - gammalt begrepp har tömts på ursprungligt innehåll och mening, ändrat innebörd, då det i modern tid på goda grunder och av de flesta förknippas med politiskt och mänskligt förtryck, ekonomisk och ekologisk misshushållning. Begreppet är - med facit i hand, om inte annat - definitivt förbrukat. Vårt parti har sedan länge gjort en berättigad uppgörelse med de krafter som stått för det. I sin 1900-talstappning är det raka motsatsen till den humanism, marxism och socialism som står för mänsklig frigörelse. Vårt ideologiska fundament är socialistiskt. Dess början och slut är demokrati och befrielse - och inget annat!

 

I brist på sakargument och kunskaper om vårt parti nyttjar JP-ledaren gammal skåpmat ur historiens skräpkammare. Uppen-barligen har ledarskribenten inte gjort sig mödan att läsa parti-programmet. Där heter det bl a att vi "vill försvara, utveckla och fördjupa erövrade demokratiska fri- och rättigheter". Vi omfattar och försvarar demokratiska fri- och rättigheter, den parla-mentariska och representativa demokratin, som vänstern och arbetarrörelsen kämpat för och genomdrivit i kamp mot högern. Därtill ägnar vi stor uppmärksamhet och energi åt att fundera över och bearbeta de problem och bekymmer dagens demokrati konfronteras med. Demokrati är inget statiskt fenomen och inte heller de krafter och strukturer som syftar till eller medför att den urholkas och försvagas.

 

De som betvivlar vår anslutning till demokratins principer utgör troligtvis en försvinnande liten skara. Däremot är säkerligen vår syn på ekonomisk demokrati något mer kontroversiell för de som inte omfattar arbetarrörelsens ideal. Som socialister arbetar för att avskaffa kapitalism och fåtalsvälde. Vi vill bryta kapitalets makt. Vi arbetar för ett rättvist, solidariskt och jämlikt samhälle. Vi vill politisk och ekonomisk och social demokrati. För oss är politiken och ekonomin intimt sammanknippade, liksom myntets fram- och baksida.

 

Demokratins landvinningar kommer ur befrielseprojekt mot politiska och sociala missförhållanden - för frihet, rättvisa och solidaritet. Så även idag när den parlamentariska demokratin, liksom de demokratiska fri- och rättigheterna, begränsas och urholkas av ekonomiska och sociala maktförhållandena - i vårt land och i världen. Vi vill befria marknaden från kapitalets makt - ja, just det! Mot ett fåtal stora kapitalägares makt, centrali-seringen av kapital och makt till en liten elit, med kortsiktiga vinstintressen och därtill allt mer spekulativt inriktad - med social ofärd som följd - vill vi arbeta för en social ekonomi med ett långsiktigt ägaransvar. En demokratiserig av ekonomin innebär mer av demokratiskt fattade övergripande beslut och följdriktligen en begränsning av ägandets rättigheter. Och det är väl här ledarskribentens högersko klämmer!?

 

Som den politiska demokratin sökt sig fram längs historiens slingriga vägar finns inga färdiga recept för hur ekonomin skall demokratiseras och decentraliseras. Vi diskuterar och resone-rar om olika vägar och mekanismer: skattepolitik, samhälls-fonder, pensionsfonder, närings- och regionalpolitiska instru-ment o s v. Vår ekonomiska politik är som övriga förslag underställda folkviljan och den demokratiska processen.

 

En sak är att ogilla vår socialistiska ideologi och ståndpunkter. En annan att ta ära och heder av oss genom att dra paralleller med Hitler! Förvisso en ytterst märkligt analogi, då det tarvas enbart grundläggande kunskaper i historia för att känna till vänsterns kamp mot nazismen, liksom det dystra faktum att de var de tyska borgerliga partierna som hjälpte Hitler till makten. Förvisso en skymf mot den vänster som till ett högt pris gick i frontlinjen mot nazismen i Tyskland och annorstädes. Gagnar dylik historieförfalskning, osakliga och kränkande utfall debatt och samtal?

 

I kommun och landsting är debatten stundtals tuff, ordväxlin-garna hårda. Som grund finns oavsett detta respekt och tolerans ledamöterna emellan. Vi uppfattar detta som en god politisk kultur, där vi tar vårt ansvar för att vårda och värna det offentlig samtalet - och därmed demokratin. Även JP:s ledar-sida har, inte minst med tanke på ställning och styrka, ett ansvar att bära. Vi ser det som önskvärt att ledarskribenten beaktar detta och strävar efter att blir en del av denna kultur.

 

Inga Jonasson

Landstingsledamot och kongressombud (V)

 

Jerry Hansson

Kommunfullmäktigeledamot och kongressombud (V)

 

31 maj 2000

Debattartikel i Jönköpings-Posten 

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg