Vänsterpartiet i Jönköping
Thordis

Thordis Samuelsson skrev:

Som man bäddar får man ligga

Varför ifrågasätter ingen EU:s roll i britternas önskan att frånträda...

På gång

Arbetsgrupper

Vill du vara med i någon av arbetsgrupperna så kom till...
Läs mer

Klimatstrejk varje fredag

Varje fredag kl 12 - 13 håller Fridays For Future...
Läs mer

Våra arrangemang görs i samarbete med


En ”feg” politikers bekännelser

Skrivet 9 Feb 2000


Tack för synpunkter, Maria Cegård. Jag vill här kort kommentera dina och ditt partis uppenbara svagheter: avsaknaden av helhetsperspektiv och bristen på socialt tänkande.

 

På senare tid har skolans betydelse för och arbete med värdegrunden diskuterats flitigt. Det finns skäl att vidga denna och belysa vilka konsekvenser omvandlingen av samhället och förändringen av skolan påverkar förutsättningarna för detta. Med ett vidgat perspektiv är bl a utbredningen av s k friskolor en del av denna problematik.

 

En skola på demokratisk grund, med en kunskapssyn och pedagogik präglad av humanism, vetenskap och rationalism är av fundamental betydelse för samhället som helhet, för att unga människor skall stärkas och utvecklas till självständigt och kritiskt tänkande individer som på egen hand väljer livsväg.

 

En jämlik skola för alla barn utgör en pluralistisk miljö, där möten mellan olika sociala grupper kulturer, religioner, uppfattningar o s v möts. Vi ser detta som ytterst positivt, då dessa möten, givetvis långt ifrån friktions- eller konfliktfria, besitter en inbyggd och mångfacetterad dynamik, socialt och pedagogiskt. S k friskolor motverkar detta.

 

Noteras kan att från början var intresset för friskolor svagt och har så förblivit bland gemene man. Initialt startades många friskolor av människor som av ideella skäl ville arbeta med alternativ pedagogik. Idag utgör dessa ,vanligtvis medelklassdominerade, skolor en krympande del av en friskolevärld alltmer dominerad av vinstintressen.

 

Vissa grupper söker på skilda bevekelsegrunder avskärma sig och sina barn från samhällets värderingar och livsmönster. Konfessionella grupper av olika slag tar avstånd från läroplanernas grund i vetenskap och humanism. De vill att den egna läran, religionen eller ”ideologin” skall prägla skolarbetet. Andra vill av ”etniska” eller sociala skäl utmönstra de egna från den övriga populasen. Dessa mer eller mindre sekteristiska friskolor har utgjort spjutspetsen för företag och börsnoterade koncerner som upptäckt en växande och lukrativ utbildningsmarknad.

 

Vi har rätt att tänka, tycka och uttrycka i princip vad vi vill. Grundbulten i en demokrati är mötet, den öppna och fria dialogen. Demokratin existerar i ett öppet samhälle, men riskerar att kvävas i mer eller mindre stängda ideologiska enklaver, sociala reservat; framväxande ”gated communities”. Segregationen raserar det vi uppnått, motverkar det öppna och jämlika samhället.

 

Det generösa regelverk som sjösattes under den borgerliga regeringen, och förverkligas av den nuvarande, har inneburit att en rad märkliga och extrema organisationer startat friskolor. Bland mer eller mindre fundamentalistiska kristna sekter finnes bl a Transcendental Meditation och Hare Krishna. Scientologerna har Studemaskolan, där man praktiserar Ron Hubbard´s s k Applied Scholastics. Den nu döde Science Fiction-författarens och sektledarens ”lära” är att mänskligheten skall befrias från ”thetaner”, onda andar som rymdhärskaren Xenu skickat till jorden och som satt sig i våra medvetanden. För dyra pengar (många har ruinerats) har vilseförda människor lurats att köpa ”friheten” av de hårda och krävande scientologerna, Nu skall barn fostras i ”läran”: idag har sekten en skola i Stockholm, inom kort en i Göteborg.

 

Vi är fria att ha vilka mer eller mindre galna idéer som helst. Men, hör dylika företeelser hemma i skolans värld? Hur går det ihop med synen på demokrati, kunskap, bildning - och pedagogik? Min bestämda uppfattning är att så icke skall vara fallet. Vad tycker du, Maria?

 

Så till de mer penningorienterade. Vår kommun tvingas av Skolverket att subven-tionera två privata gymnasier, vilket innebär ett beräknat inkomstbortfall på en bra bit över fem miljoner kronor. Vi straffas för kostnadseffektivitet och tvingas ge dessa mer per utbildningsplats än vad som är fallet med elever inom den kommunala skolan. I Göteborg är 7 gymnasieskolor privata och 20 kommunala. Idag finns 14 nya ansök-ningar om privata gymnasier på Skolverkets bord. Vad innebär detta för den kommunala skolan? Minskade resurser. Besparingar. Nedskärningar. En ansva-rig i Göteborg säger i DN ( DN3/2): ”Vi anser att alla ska ha rätt att gå igenom skolan med hedern i behåll. Men det blir svårare nu. Vi kan inte längre skydda de allra svagaste.” Huvudet på spiken!! Så är det i dagens Sverige: det lukrativa privatiseras, det krävande socialiseras.

 

De s k friskolornas utbredning baseras på ett flertal faktorer: politiskt genom beslut som led i en avreglerings- och privatiseringsstrategi, kapitalstarka aktörers påtryck-ningar och lobbyverksamhet, ett ”medelklassuppror” i kombination med att diverse sekter stärkt sina positioner.

 

Maria ser inte skolans samhälleliga och sociala funktioner. Ett tips: lämna för en stund alla pompösa och patetiska innebegrepp åt sidan och fundera ett tag över konsekvenserna: ökad segregation och ojämlikhet. Var restriktiv med begrepp som mer hör i hemma i A-ekonomi - de har föga med kunskap, bildning och pedagogik att göra.

 

Skolan är en av de viktigare samhällskuggarna. Nu slås mycket sönder. Det skapas parallella skolsystem. Vi vill ta ett ansvar för en demokratisk och jämlik skola - för alla. Vi vill värna om en på alla sätt kvalitativt god skola - för alla. Skolan skall vara ett gemensamt intresse och åtagande - för alla. Den skall inte auktioneras bort på idéernas eller profitens marknader. Moderater kallar det fegt - vi anser det självklart.

 

Jerry Hansson

Vänsterpartiet

 

9 februari 2000

Debattartikel i Jönköpings-Posten

Vänsterpartiet i Jönköpings kommun
Svavelsticksgränd 17 Box 4
553 15 Jönköping
Tel: 036 15 02 68 / 036 71 49 82

Info om webbplatsen
Kopiera gärna men ange källa.
Allt innehåll är skrivet av Vänsterpartiet
i Jönköping om inget annat anges.
Webbplatsen är skapad av Zcalman.se

RSS FEED

RSS FEEDS
Krönika
Blogg